Termos e Condições

A - INDLEDNING

 1. Navigeringen og brugen af ​​siden og, hvis det er relevant, dens tjenester, indhold og andre sider, som siden kan fremsende giver den besøgende betingelsen for brugeren af ​​det samme og indebærer accepten som "User" og uden forbehold af de nuværende generelle forhold, sammen med de særlige forhold, der i hvert tilfælde kan etableres, grunden til, at brugeren skal læse det samme, når han agter at navigere eller bruge siden.

 2. Navigeringen og brugen af ​​siden og, hvis det er relevant, dens tjenester, indhold og andre sider, som siden kan fremsende giver den besøgende betingelsen for bruger af det samme og indebærer accepten som "User" og uden forbehold af de nuværende generelle forhold, sammen med de særlige forhold, der i hvert tilfælde kan etableres, grunden til, at brugeren skal læse det samme, når han agter at navigere eller bruge siden.

 3. Adgang til Webstedet og dets ydelser er gratis og Jobs4It forbeholder sig ret til at fastsætte en pris for de tjenester, som den tilbyder gratis, ved at give varsel til brugerne ved at offentliggøre på siden af ​​de nye betingelser med minimumsbevis syv (7) kalenderdage fra datoen for offentliggørelsen.

B - INTELLEKTUAL OG INDUSTRIEL EJENDOM

 1. Alt indhold, der vises på webstedet, såsom tegninger, grafik, fotografier, tekster, ikoner, software, handelsnavne, varemærker, logoer eller andre særpræg, der kan anvendes industrielt og kommercielt, er underlagt intellektuelle ejendomsrettigheder og industrielle ejendom i Jobs4It eller tredjeparter, der har behørigt bemyndiget det til at blive inkluderet på hjemmesiden uden ret til at udnytte eller licensere dem uden forudgående udtrykkelig tilladelse fra Jobs4It eller de tilsvarende ejere.

 2. Medmindre autoriseret af Jobs4It eller, hvis det er tilfældet, tredjeparter, der har de tilsvarende rettigheder, må De ikke reproducere, omdanne, modificere, adskille, omdanne, distribuere, udleje, levere, stille til rådighed eller give adgang til offentligheden, ved hjælp af enhver form for offentlig kommunikation af et af de elementer, der er nævnt i det foregående stykke. Brugeren skal anvende de materialer, elementer og oplysninger, som han har adgang til ved brug af Webstedet udelukkende til hans personlige behov, idet han er forpligtet til ikke direkte eller indirekte at udøve kommerciel udnyttelse af de materialer, elementer og oplysninger, der er opnået gennem dem.

 3. Brugeren skal afholde sig fra at fjerne de tegn, der identificerer rettighederne (af immaterielle rettigheder, industrielle eller andre) af Jobs4It eller af de tredjeparter, der vises på siden.

C - PERSONLIGE DATA

 1. De data, der er opnået på Webstedet, herunder "nicknames", ved at browse på den platform eller leveres ved at udfylde enhver form, samt dem, der er indsamlet og behandlet i kraft af det forhold, der måtte opstå mellem Jobs4It og Users, vil blive inkorporeret i en fil af Jobs4It's ansvar.

 2. De oplysninger, der opnås ved brug af Websitet eller ved registrering i et af punkterne deraf, vil blive håndteret af Jobs4It, så længe brugeren ikke anmoder om annullering med henblik på personlig service vedrørende de produkter og tjenester, der tilbydes på Side, samt forfremmelse, herunder ved hjælp af elektroniske midler (for hvilke brugeren hermed udtrykkeligt accepterer kommunikation sendt via sådanne elektroniske midler), hans eller hendes egne og andres tjenester og produkter i forbindelse med rekrutterings- og uddannelsessektoren. Brugeren kan udøve sine rettigheder til adgang, berigtigelse, annullering og modstand mod behandling af dataene i henhold til de betingelser, der er fastsat i gældende lovgivning, via e-mail hello@jobs4it.pt

D - BRUGERENS FORPLIGTELSER

1.Den bruger forpligter sig til at overholde disse generelle betingelser og, hvis det er relevant, de særlige betingelser, samt at overholde de særlige brugsanvisninger, der er indeholdt deri eller på siden og altid handle i overensstemmelse med loven, gælder de gode skikke og i god tro ved hjælp af due diligence på grund af arten af ​​den tjeneste, den modtager, afholder sig fra at bruge siden og på nogen måde, der kan forhindre, påvirke eller forringe den normale drift af det samme, aktiver eller rettigheder for Jobs4It eller, Generelt er enhver tredje.

 1. Som eksempel og ikke eksklusivt forpligter brugeren ved brug af en del af siden at:

    1. levere de ønskede data, hvis det er relevant, til udførelsen af ​​tjenesten og holde den ajourført ikke at bruge falske identiteter eller at manipulere med andres identitet i brugen af ​​hjemmesiden eller nogen af ​​dens tjenester, herunder brugen af ​​tredjeparts adgangskoder eller adgangstaster eller på anden måde

    2. ikke at indføre, transmittere eller transmittere via webstedet noget computerprogram, data, virus, kode, hardware eller telekommunikationsudstyr eller anden elektronisk eller fysisk enhed eller enhed, der kan forårsage skade på webstedet, nogen af ​​de tjenester eller ethvert udstyr, system eller netværk af Jobs4It eller generelt tredjepart eller på nogen anden måde kan give dem nogen form for ændring eller forhindre normal drift af det samme;

    3. Afstå fra at indføre, transmittere eller formidle på eller fra hjemmesiden enhver information eller materiale, der er ærekrænkende, injurierende, uanstændigt, fremmedfjendsk, incitament til vold, diskrimination baseret på race, køn, ideologi, religion eller på nogen måde krænker offentlig moral, offentlig orden, grundlæggende rettigheder, frihedsrettigheder, ære, privatlivets fred eller billedet af tredjeparter og generelt den gældende lovgivning

    4. ikke at gennemføre reklame-, reklame- eller kommercielle aktiviteter via webstedet, uden at bruge indholdet og især de oplysninger, der er indhentet via siden for at sende reklame, sende beskeder eller ethvert andet kommercielt formål, eller at indsamle eller gemme personoplysninger i tredjelande fester

    5. Afstå fra at videregive, formidle eller stille oplysninger til tredjeparter til rådighed, information, indhold, meddelelser, optagelser, software eller andet materiale, der overtræder forretningshemmeligheder Jobs4It eller tredjeparter, der krænker fortroligheden af ​​kapital- eller markedsreguleringslovgivning, eller på anden måde undervurderer Job4It's kredit og gode navn, dets administratorer og / eller medarbejdere eller tredjeparter

    6. Afstå fra at ødelægge, ændre, bruge til eget brug, deaktivere eller beskadige data, informationer, programmer eller elektroniske dokumenter fra Jobs4It eller tredjeparter

    7. ikke at indføre, transmittere eller transmittere via webstedet noget indhold, der krænker tredjemands intellektuelle, industrielle eller erhvervsmæssige rettigheder eller generelt indhold, der i overensstemmelse med loven ikke giver anledning til ret til at placere det i tredjeparts bestemmelse.
<p/>

E - FRISKRIVELSE AF GARANTIER OG ANSVAR

 1. Brugeren anerkender og accepterer, at brugen af ​​hjemmesiden er hans ene og alene ansvar.

 2. Jobs4It kontrollerer generelt ikke brugernes brug af webstedet og garanterer især ikke, at brugerne vil bruge siden i overensstemmelse med loven, disse standarder, moral og god praksis accepteret i offentlig orden, og de gør det ikke så flittigt og forsigtighed.

 3. Jobs4It er kun ansvarlig for skader, som brugeren måtte lide som følge af brugen af ​​siden, når de kan henføres til en ondsindet handling af det, idet man anerkender og accepterer brugeren, at brugen af ​​siden og de udbudte tjenester er udføres under sit fulde ansvar og risiko.

 4. Jobs4It forpligter sig til at gøre alle nødvendige bestræbelser for at tillade tilgængeligheden og kontinuiteten af ​​siden, samt at vedtage de sikkerhedsforanstaltninger, der generelt vedtages i sektoren for at sikre fortroligheden og sikkerheden ved brugen af ​​siden og forhindre tilstedeværelsen af Side i samme eller andre skadelige elementer, der kan medføre ændringer i brugerens computersystem.

 5. Uanset ovenstående gør Jobs4It ingen garanti, og Jobs4It og dets partnere er kun eksempler på og ikke-eksklusive, og ikke ansvarlige for tab som følge af:

    1. Afbrydelser, nedbrud og / eller afbrydelser i driften af ​​siden og tjenesterne, som forhindrer adgang eller forsinker leveringen af ​​tjenesten. Jobs4It kan ikke garantere, at siden altid fungerer korrekt, at brugeren kan få adgang til den og bruge den hurtigt, uafbrudt og uden fejl, eller at alle fejl er rettet. Ligeledes kan du ikke garantere manglende virus eller skadelige elementer, der kan medføre ændringer i brugerens computersystem, dets elektroniske dokumenter eller dets filer, og ikke være ansvarlig for de forårsagede skader.

    2. Manglende kvalitet, aktualitet, sandhed, legitimitet, nøjagtighed, pålidelighed og / eller egnethed af indholdet på den Side, der er produceret, produceret eller udstedt af tredjeparter, samt mangler eller mangler af enhver form for overført indhold. formidles, opbevares og / eller stilles til rådighed for dem, som de har fået adgang til via den side eller de ydelser, der tilbydes

    3. handlinger fra tredjeparter, der krænker intellektuelle og industrielle ejendomsrettigheder, forretningshemmeligheder, retten til ære, privatlivets fred og selvbilde samt illoyal konkurrence og ulovlig reklamelovgivning

    4. Ulovligt indgreb fra tredjeparter, der kan påvirke privatlivets fred og sikkerhed for brugen af ​​hjemmesiden og på ingen måde garanterer, at uautoriserede tredjeparter kan være opmærksomme på de omstændigheder, hvorunder brugerne benytter hjemmesiden og tjenesterne.

    5. tilgængelighed, funktion eller tilgængelighed, indhold, information og tjenester, der tilbydes af tredjeparter i portalerne knyttet til siden, samt deres kvalitet, lovlighed, pålidelighed og anvendelighed.<p/>

 1. I fora og chat med direkte offentliggørelse af brugere er Jobs4It ikke ansvarlig for indholdet eller formularen af ​​meddelelser, der sendes af brugere, og det samme gælder for SMS, Free Message Service. På Jobs4It forbeholder sig retten til at redigere, nægte at videregive eller fjerne enhver information eller materiale, der er adresseret til brugerne, helt eller delvist, især når det er nødvendigt for at overholde lov, regulativ, administrativ handling eller teknisk standard, eller når oplysninger eller materiale indsendt af brugere:

    1. betragtes som injurierende, ærekrænkende, uanstændig, pornografisk, voldelig, skadelig, besværlig eller truende

    2. indeholder computervira eller andre komponenter, der kan være skadelige eller forurenende

    3. overtræder tredjeparters rettigheder, såsom ophavsret, varemærker, patenter, handels- eller industrihemmeligheder eller personlighedsrettigheder, eller

    4. overtræder enhver gældende national eller international lov<p/>

 1. Derudover må der ikke henvises til pornografiske eller uanstændige websteder på siden, og forummet kan chat eller sms-tjenester ikke anvendes til kommercielt formål, distribution af reklame, fundraising eller produkter eller tjenester eller for nogen form for af brugernes enticement for at deltage i konkurrerende onlinetjenester.

F - BESLUTNING

 1. Uden at det berører ansvar for erstatning, der måtte opstå, kan Jobs4It straks og uden forudgående varsel opsige og opsige dit forhold til brugeren ved at afbryde din adgang til siden eller til de tilsvarende tjenester, hvis du opdager en brug af dem eller nogen af de tjenester, der er knyttet til dem i strid med de generelle eller særlige betingelser, der gælder.

 2. Brugeren er ansvarlig for skader og tab af enhver art, som Jobs4It måtte lide direkte eller indirekte som en konsekvens af overtrædelsen af ​​nogen af ​​de forpligtelser, der følger af de generelle eller særlige betingelser for brugen af ​​siden eller nogen af de tjenester der er forbundet med det.

G - DIVERSE BESTEMMELSER

 1. Brugeren accepterer udtrykkeligt, for alle meddelelser vedrørende brugen af ​​hjemmesiden og / eller til udbuddet af de udbudte ydelser, brugen af ​​ethvert af de midler, der tidligere er udpeget som en gyldig procedure for eftergivelse af meddelelsen, De data, der leveres af dig eller den, du vil levere til Jobs4It, er sande og nøjagtige, og du accepterer at underrette Job4It om enhver ændring heraf.